سوالات کنکور رشته انسانی

سوالات پر تکرار کنکور انسانی

ملیحه فراهانی نویسنده
5892 1
03 اردیبهشت 1396
سوالات پر تکرار کنکور انسانی

در این نوشتار استادبانک سعی کرده است به بررسی سوالات رشته انسانی در کنکور بپردازد و فایل دانلود سوالات پر تکرار کنکور انسانی را در اختیارتان قرار دهد.

 

سوالات پر تکرار ریاضی علوم انسانی

مبحث مجموعه ها از کتاب ریاضی سال اول که هر سال از این مبحث یک تست طراحی شده است.

مبحث توان رسانی و ریشه گیری ریاضی سال اول ( 1 تا 2 سوال)

معادلات درجهی اول و معادله ی خط ( 1 تا 2 سوال)

عبارت های گویا که هر سال یک تا دو سوال از این مبحث طراحی شده است.

سوالات پر تکرار ریاضی سال سوم دبیرستان انسانی

سوالات پر تکرار کنکور انسانی : مبحث تابع که هر سال یک تست از این بخش طراحی می شود.

مبحث معادله و تابع درجه ی دوم که هر سال دو سوال از این بخش طراحی می شود.

مبحث ترکیبیات که هر سال از این بخش یک تست طرح شده است.

سوالات پر تکرار ریاضی چهارم پایه

مبحث دنباله های اعداد ( حدود 2 سوال)

لگاریتم که هر سال یک تست از این مبحث طراحی شده است.

مدل سازی ریاضی ( 1 تا 2 سوال)

احتمال مقدماتی هر سال 2 سوال از این مبحث طراحی شده است

سوالات پر تکرار اقتصاد

سوالات پر تکرار کنکور انسانی: مبحث آشنایی با شاخص های اقتصادی  که هر سال حدود 3 سوال از این بخش طراحی شده است.

مبحث بازار که هر سال یک سوال از این مبحث مطرح شده است.

مبحث بودجه دولت که هر سال حدود 2 تا 3 سوال مطرح می شود.

مفاهیم و معیارهای توسعه که هر سال یک سوال از این بخش طراحی خواهد شد.

مبحث پول، بانک بورس، تجارت بین الملل که هر سال حدود یک تا دو سوال از این بخش ها طراحی شده است

سوالات پر تکرار ادبیات اختصاصی

تاریخ ادبیات

بخش های عصر بیهقی و تاریخ ادبیات جهان از کتاب تاریخ و ادبیات جهان (1) بیشترین تعداد سوالات را داشته اند.

بخش های عصر هاتف، عصر صبا، عصر بیداری، تاریخ ادبیات جهان از کتاب تاریخ و ادبیات جهان (2) بیشترین تعداد سوالات را داشته است.

آرایه های ادبی

مباحث بیان، ترکیبی بیان و بدیع از کتاب آرایه های ادبی بیشترین سوالات پر تکرار کنکورهای  سال های اخیر را داشته است.

ادبیات فارسی سال چهارم

سوالات پر تکرار کنکور انسانی: مباحث زیر بیشترین تعداد سوالات را در کنکور داشته است:

قافیه 1 تا 2 سوال

عروض 5 تا 6 سوال

سبک عراقی 2 تا 3 سوال

سبک هندی 1 تا 2 سوال

سبک شناسی ترکیبی 2 تا 3 سوال

دوره بازگشت 1 تا 2 سوال

ادبیات معاصر 2 تا 3 سوال

نقد ادبی 2 تا 3 سوال

عربی اختصاصی

در عربی اختصاصی مباحث زیر بیشترین مباحثی است که در کنکور های سال های اخیر تکرار شده است:

مباحث تصغیر و نسبت از عربی (2)

مباحث ترجمه، حرکت گذاری، اسالیب جمله و بلاغت از عربی (3)

مباحث ترجمه، تعریب، حرکت گذاری، تجزیه و ترکیب، معرفه و نکره، مفاعیل عربی سال چهارم از مباحث مهم می باشد.

سوالات پر تکرار تاریخ

مباحث تمدن در میان دو رود از کتاب تاریخ ایران و جهان (1)

ایران در دوران سلطنت رضا شاه، انقلاب اسلامی ایران از کتاب تاریخ ایران و جهان (2)

هنر و تاریخ، ادبیات و تاریخ از کتاب تاریخ شناسی

سوالات پر تکرار جغرافیا

از کتاب جغرافیا (1) مباحث زیر بیشترین تکرار را داشته است:

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

پراکندگی و رشد جمعیت

جغرافیا، جغرافی دانان و توسعه ی پایدار

جغرافیا 2

ناحیه چیست؟

زندگی در نواحی کوهستان

زندگی در نواحی گرو و خشک

زندگی در نواحی قطبی

سکونتگاه های شهری و روستایی

نواحی سیاسی

نقشه و فرآیند تهیه آن

سنجش از دور

سوالات پر تکرار علوم اجتماعی

مباحث فرهنگ های جهانی و بیداری اسلامی و ترکیبی، فرهنگ های جهانی علوم اجتماعی از مباحث مهم در سه سال اخیر کنکور سراسری بوده است.

 سوالات پر تکرار فلسفه و منطق

موضوعات زیر از مباحث پر تکرار درس منطق است:

چگونه تعریف می کنیم؟

تعریف و دنیای مفاهیم

اقسام ذاتی و عرضی

اقسام تعریف

اقسام قضایای حملی و شرطی

احکام قضایای حملی

استدلال

اقسام قیاس

محتوای استدلال

فلسفه

فلسفه چیست (1)

آغاز فلسفه

شهید راه حکمت

گوهر های اصیل و جاودانه

علت های چهارگانه

کلیات (1)

مبانی حکمت مشاء (1) و (2)

نمایندگان مکتب مشاء(2)

حکمت اشراق

مبانی حکمت متعالیه

حکمای معاصر

سوالات پر تکرار روانشناسی

همه مباحث روانشناسی مهم است و هر سال از آن ها سوالات زیادی طراحی می شود.

کلیات

رشد

فرآیند های شناختی

سلامت روانی و اختلال روانی