نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هشتم

نمونه سوال ریاضی هشتم با جواب که شامل مجموعه سوالات امتحانی نوبت اول و نوبت دوم ریاضی هشتم است، در این مقاله به عنوان بهترین گزینه برای تمرین و مرور مباحث ریاضی هشتم گردآوری شده است.

علت اینکه فایل نمونه سوالات بخصوص در درس ریاضی، بهترین ابزار برای تمرین هستند، این است که شما می توانید درک مفاهیم ریاضی و کاربردهای آن را در قالب حل تمرین و نمونه سوال بطور واضح یاد بگیرید.

نمونه سوال ریاضی هشتم با جواب در دو نوبت اول و نوبت دوم

استادبانک با در نظر گرفتن این نکته سه پیشنهاد موثر در زمینه حل نمونه سوال ریاضی نوبت دوم ارائه کرده است که به شرح زیر است:

پیشنهاد اول: دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم ترم اول و دوم

پیشنهاد اول دانلود فایل نمونه سوال ریاضی هشتم ترم دوم و ترم اول است که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر، مجموعه کاملی از این سوالات را برای تمرین در اختیار داشته باشید.

نصب آسان اپلیکیشن استادبانک تنها با >> یک کلیک! <<


برای نصب اپلیکیشن استادبانک، می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید. در حال حاضر امکان استفاده از این برنامه روی سیستم‌عامل اندروید وجود دارد. به زودی شرایط دانلود و نصب اپلیکیشن استادبانک، برای گوشی‌های آیفون و سیستم‌عامل IOS نیز فراهم می‌شود.


نمونه سوالات ریاضی هشتم دبیرستان

پیشنهاد دوم: دانلود سایر نمونه سوالات در کنار حل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم

همانطور که در جستجو نمونه سوالات ریاضی هشتم خرداد ماه با جواب، یا دی ماه با جواب هستید، در جستجو سایر نمونه سوالات پایه هشتم نیز خواهید بود. به عنوان پیشنهاد اول روی لینک زیر کلیک کنید تا سایر این مجموعه سوالات را نیز در اختیار داشته باشید.

پیشنهاد سوم: حل نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب در کنار اساتید خصوصی

دانلود و حل نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب به تنهایی موثر نخواهد بود اگر ندانید چطور باید به سوالات پاسخ دهید و حتی مباحث مهم هر فصل را بدرستی آموزش ندیده باشید.

استادبانک به عنوان بزرگترین سایت تدریس خصوصی کشور شناخته می شود. استادبانک با نظارتی سخت‌گیرانه معلم‌های خود را انتخاب می‌کند. برای استادبانک مهم است که تنها بهترین معلمان خصوصی کشور را در اختیار داشته باشد. در سایت استادبانک می‌توانید لیست بهترین معلمان تدریس خصوصی ریاضی را ببینید.

بنابراین وجود اساتید ریاضی پایه هشتم که بتوانند بدرستی مفاهیم سخت ریاضی را آموزش دهند و ترفند های حل سوالات ریاضی را به شما یاد دهند، ضروری است.

بنابراین اگر می خواهید توانایی حل مسائل ریاضی داشته باشید و بتوانید بدرستی این توانایی را در حل سوالات ریاضی بکار ببرید، می توانید از اساتید خصوصی ریاضی هشتم که در حوزه تدریس خود حرفه ای و کاربلد هستند، استفاده کنید.

بخشی از نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم

از جمله نمونه سوالات ریاضی هشتم که در آزمون مهرماه و آبان ماه و آذر ماه مطرح شده شده است بدین صورت است:

1- عبارات زير را ساده كنيد؟
5(2x-1)+ 6(2x+3) +6(x-2)=

4a-2xy+6xy=

(y-8 )(y+4)=

2- معادله هاي زير را انجام دهيد؟
-3-4x=3x+18

5x-2=-7x+10
3- عبارت هاي زير را تجزيه كنيد؟
2ab+3abc=

4ab+2a2=

4- اگر 2???? + 1 = 4حاصل 4???? + 1؟
الف)15         ب)16        ج)17        د)18

5- از دو برابر مربع عددی 16واحد کم کردیم. حاصل 112شده آن عدد چند است؟
8        18-          10          12-

6- مقدار ???? در معادله زیر برابر است با :

3(???? + 5) − 01 = −4(???? + 4) – 1

3        5-         4-        10

همچنین نمونه سوالات ریاضی هشتم که در امتحانات میان ترم و امتحانات دونوبت دی ماه و خرداد ماه  بسیار مطرح می شود  به صورت زیر است:

میانگین نمرة پدرام در چهار درس میباشد، اگر نمرة درس پنجم او باشد میانگین نمرههاي
پدرام در پنج درس چه قدر است؟

تاسی را به هوا پرتاب میکنیم با چه احتمالی عدد روي تاس کمتر از خواهد بود؟

جذر تقریبی عدد را تا یک رقم اعشار به دست آورید.

توجه داشته باشید نمونه سوالات مهرماه،آبان ماه و آذر ماه در نوبت اول دی ماه و  نوبت دوم خرداد ماه نیز مطرح می شود.

 ازجمله نمونه سوالات ریاضی هشتم که در نوبت اول دی ماه مطرح می شود به صورت زیر است:

جاهاي خالي را با عدد يك كلمة مناسب را كامل كنيد.
الف) كوچكترين عدد اول دو رقمي ……………………………………….. و بزرگترين عدد اول دو رقمي ………………………………………… ميباشد.
ب) مجموع يك عدد زوج و يك عدد فرد هميشه عددي ……………………………………………………. ميباشد.
ج) تنها مضرب اول هر عدد اول ……………………………………………………. است.
د) بزرگترين عدد صحيح منفي عدد ……………………………………………………. است.
ه) كمم دو عدد اول برابر است با ……………………………………………………. .
و) قرينة قرينة هر عدد با ……………………………………………………. برابر است.

براي هريك از پرسشهاي زير پاسخ مناسب را انتخاب كنيد.
الف) در عبارت مقابل به جاي 5كدام عدد قرار گيرد تا تساوي برقرار شود.
-9+ (17+…. ) = -13
-21 (4      -13 (3      +5 (2      -4 (1
ب) تعداد اعداد صحيح بين -9و  5در كدام گزينه آمده است؟
15 (4     12 (3     13 (2      14 (1

ج) كداميك از اعداد زير اول است؟
87 (4        57 (3        107 (2      9  (1

2- عدد 120چند شمارندة اول دارد اين عدد را به صورت ضرب شمارندههاي آن بنويسيد.
3- اعداد اول بين 30 و 50 را بنويسيد.
4- به روش غربال اعداد اول از يك تا 40را بيابيد.
5- اول يا مركب بودن عدد 143را بررسي كنيد و مراحل كار را توضيح دهيد

6- عدد مركب نام ببريد كه فقط شمارندههاي اول آنها 3و 5باشند.

7- اگر بخواهيم اعداد اول از يك تا 200را بيابيم در روش غربال مضربهاي چند عدد اول به جز خودشان را بايد خط بزنيم روش كار را توضيح دهيد.

8- درستی و نادرستی هر عبارت را مشخص کنید:
الف)اگر عددی اول نباشد، مرکب است.

ب)همه عددهای اول فرد هستند.
ج)مثلث متساوی الاضلاع فاقد مرکز تقارن است.
د)مستطیل، دو محور تقارن دارد.
ه)بردارهای موازی محور طول ها، دارای طول صفر هستند.
ز)هر چند ضلعی مقعر حتما دارای یک قطر است که داخلش نیست.

عبارت سمت راست را به یک عبارت مناسب از سمت چپ وصل کنید.
الف) کوچکترین شمارنده هر عدد طبیعی                        360
ب)مجموع زاویه های خارجی یک 13ضلعی منتظم           1440
ج)قرینه کوچکترین عدد صحیح یک رقمی منفی                 1
د)حاصل ضرب هر عدد گویا در قرینه معکوسش                 9

9- چهار ضلعی منتظم ………………………….. نام دارد.
10- در الگوریتم غربال برای تعیین عددهای اول از 1تا 133آخرین عددی که خط می خورد ………………….. است.
هرگاه دو بردار رسم کنیم که حاصل جمع آن ها برابر با برداری مانند cباشد، به این کار…………………………………………..می گویند.
11- متوازی الاضلاعی که قطرهایش بر هم عمود باشند، ……………………………. است.

12- ثابت کنید مجموع یک عدد دو رقمی و مقلوبش مضرب 11است.

13- چهار ضلعی رسم کنید که قطر هایش بر هم عمود و با هم مساوی باشند، اما مربع نباشد.

14- پدری  43ساله دارای دو فرزند 13و 6ساله است. پس از چند سال سن پدر با مجموع سن فرزندان برابر می شود؟

15- جمع متناظر با 5 =8+3- را روی محور مختصات نشان دهید.

در امتحان ریاضی هشتم نوبت دوم خرداد ماه نمونه سوالات بسیار متفاوتی مطرح می شود به طور مثال:

1- اگر فاصله خطی از مرکز دایره……………شعاع دایره باشد خط بر دایره مماس است.

بزرگتر    کوچکتر        مساوی     نصف

2- دو خط عمود بر یک خط بر هم عمودند    درست . £نادرست. £
متوازی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.        درست. £نادرست. £

3- عدد 11عددی …………است.

4- از هر نقطه خارج ازیک دایره …………مماس بر دایره رسم می شود.
5- یک سکه ویک تاس را باهم می اندازیم احتمال اینکه سکه پشت و تاس فرد بیاید………….است.

6- میانگین نمره های 5 درس دانش آموزی 16می باشد اگر نمره های دو درس دیگر او که 15و 11است  و به این میانگین اضافه شود میانگین جدید را به دست آورید.

7- آیا عدد 11اول است؟چرا؟

8- مجموع دو عدد اول 31 است . آن دو عدد کدام است؟
9- هر زاویه داخلی یک 5 ضلعی منتظم چند درجه است؟

آیا نمونه سوالات همراه با جواب هستند؟

بله. تمامِ نمونه سوالات این بخش جواب تشریحی دارند.

آیا نمونه سوالات ترم اول و دوم تحصیلی را پوشش می‌دهد؟

بله. نمونه سوالات امتحانی شاملِ سوالات دی ماه (ترم اول) و سوالات خرداد ماه (ترم دوم) می‌شود.

آیا اپلیکیشن نمونه سوالات استادبانک رایگان هستند؟

بله. اپلیکیشن نمونه سوال و گام به گام استادبانک کاملا رایگان است.

×
دانلود رایگان اپلیکیشن نمونه سوالات و گام به گام